De Verkeersonderneming is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet haar uiterste best deze actueel en juist te houden. Mocht u desondanks toch iets zien dat niet correct is of hebt u suggesties ter verbetering van onze website, laat ons dat dan weten via info@verkeersonderneming.nl. Wij stellen uw reactie zeer op prijs. Geen aansprakelijkheid Hoewel de Verkeersonderneming zich inspant om de inhoud van deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden, is het niet mogelijk om een garantie te bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website of websites waarnaar we doorverwijzen. De Verkeersonderneming aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid. Intellectuele eigendomsrechten Het is niet toegestaan de inhoud van deze website (inclusief teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-) namen, logo’s, merken) te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van De Verkeersonderneming. De inhoud van deze website waarbij een of meer social sharing buttons door De Verkeersonderneming zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze website voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen. Verzamelen van persoonsgegevens Tijdens uw contact met De Verkeersonderneming bij deelname aan mobiliteitsprojecten, via het bezoek van onze website of via onze (telefonische) helpdesk, verzamelen wij uw persoonsgegevens. Dit gebeurt zowel direct (via een verzoek om uw gegevens te mogen registreren en te verwerken) als indirect. De Verkeersonderneming gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden. De Verkeersonderneming neemt bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde de Wet bescherming persoonsgegevens in acht. Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Het gaat dan om gegevens zoals uw naam en adres, maar ook gegevens zoals uw e-mailadres of welke producten en/of diensten u van De Verkeersonderneming afneemt. Ingeval u deelneemt aan gedragsbeïnvloedingprojecten gaat het ook om uw reisgegevens. Verwerkingsdoelen De Verkeersonderneming verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. Het ontplooien en uitvoeren van initiatieven die bijdragen aan een blijvend goede bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad en regio Rotterdam in combinatie met een economisch duurzame ontwikkeling, met al hetgeen daartoe behoort;
  2. Het zorgen voor de opvang van de groei van de automobiliteit in diverse deelgebieden van De Verkeersonderneming door het realiseren van een samenhangend pakket aan maatregelen voor forensen, het goederenverkeer, bezoekers en evenementen alsmede het zakelijk verkeer;
  3. Het realiseren van structureel ander reis- en werkgedrag bij verschillende reizigersgroepen in de diverse deelgebieden van De Verkeersonderneming door een pakket aan maatregelen gericht op het stimuleren van slim werken en slim reizen;
  4. De evaluatie en monitoring van de doelstellingen van De Verkeersonderneming en de behaalde resultaten, inclusief het verder ontwikkelen en verbeteren van de producten en diensten;
  5. Het maken van statistische- en andere overzichten voor interne bedrijfsstatistiek en voor de bedrijfsvoering van De Verkeersonderneming.
De verwerking van uw persoonsgegevens voor het leveren van producten en diensten
  • Toezenden van informatie: als u aangeeft dat u per e-mail geïnformeerd wenst te worden over onze producten en diensten, gebruiken wij met uw toestemming uw gegevens om u per e-mail te informeren. U kunt uw toestemming voor het verzenden van e-mailberichten ook weer intrekken, waarna u niet langer informatie meer per e-mail van de Verkeersonderneming ontvangt;
  • Deelname aan acties, enquêtes en prijsvragen; als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en/of e-mailadres. Deze gegevens gebruiken wij om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op onze marketingacties te meten;
  • Leveren van producten en diensten: daarnaast hebben wij in sommige gevallen uw adresgegevens nodig om de door u verzochte informatie en/of bestelde producten per post toe te sturen. Voor diensten of producten zoals bijvoorbeeld diensten uit de Marktplaats voor Mobiliteit hebben wij in een aantal gevallen aanvullende gegevens (zoals een pasfoto) nodig;
  • Deelname aan gedragsbeïnvloedingsprojecten: als u deelneemt aan gedragsbeïnvloedingsprojecten is van belang u adviezen te kunnen geven over uw reisgedrag en te kunnen meten of met het betreffende project de bereikbaarheidsdoelstellingen worden behaald. Uw reisgedrag en reisbewegingen dienen hiervoor te worden geregistreerd en daarnaar dienen analyses te worden verricht. De Verkeersonderneming draagt ervoor zorg dat op basis van dergelijke analyses te publiceren onderzoeksresultaten niet zijn te herleiden tot individuele personen en anonimiteit is gewaarborgd.
Bovenstaande gegevens verzamelen wij alleen als u tijdens de aanmelding voor een project daarvoor toestemming hebt gegeven. Tijdens het aanmeldproces wordt u er op gewezen welke persoonsgegevens wij precies van u nodig hebben om het betreffende product of dienst te kunnen leveren. Geen gebruik van gegevens door derden De Verkeersonderneming stelt zonder uw toestemming in geen enkel geval uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook worden uw gegevens niet verkocht. De Verkeersonderneming kan in bepaalde gevallen bij wet worden verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan houden wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting en aan de eisen zoals die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Websites van derden (alleen van toepassing op bezoekers van de website) Dit privacy statement is ook van toepassing op de website van www.filedier.nl. Het privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze websites zijn verbonden. Vragen Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen. Inzagerecht en verwijderen persoonsgegevens U heeft volgens de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) het recht om inzicht, correctie en verwijdering van uw gegevens te vragen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor wijzigingen kunt u een e-mail sturen naar info@verkeersonderneming.nl met in het onderwerpveld ‘inzage persoonsgegevens’. Vermeld in uw bericht welke gegevens u wilt wijzigen. Uw gegevens verwijderen we automatisch uit ons bestand als wij deze niet meer nodig hebben voor onze dienstverlening. Als u verzoekt om verwijdering van uw gegevens, zullen wij uw gegevens in principe vernietigen. Als deze vernietiging consequenties heeft voor onze dienstverlening stellen wij u daarvan op de hoogte, alvorens tot vernietiging over te gaan. Wijzigingen De Verkeersonderneming behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op: 13 november 2019