Nulmeting en monitoring toelichting

Reisapps kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot per individuele medewerker en bij het bepalen van het effect van genomen maatregelen. Zuid-Holland bereikbaar heeft een groot aantal gratis licenties beschikbaar voor werkgevers die een dergelijke wijze van informatie verzamelen over de footprint willen uitproberen.

Waarom de CO2 footprint per medewerker in beeld brengen?
Wanneer u bezig bent met CO2 reductie, dan is inzicht nodig in hoeveel CO2 uw organisatie uitstoot voor en na maatregelen met betrekking tot uw werk gebonden personenmobiliteit. In de praktijk blijkt dat niet voor elke organisatie en sowieso niet voor elke medewerker eenvoudig in beeld te brengen te zijn. Organisaties met een auto van de zaak of medewerkers met een OV abonnement krijgen daar automatisch overzichten voor van de leasemaatschappij, NS of wagenparkbeheerder. Voor het eigen vervoer van medewerkers is die mogelijkheid er meestal niet, tenzij men privé een OV abonnement heeft afgesloten. Via een reis-app op de smartphone kan alsnog in die behoefte worden voorzien.

Wat is mogelijk als het gaat om de CO2 footprint per medewerker?
De laatste jaren komen steeds meer aanbieders op de markt met apps waarmee verplaatsingen in beeld gebracht kunnen worden. Er zijn  diverse apps waarin de ritten van gebruikers van de app (AVG proof) worden vastgelegd, aanbieders van Mobility as a Service (MaaS) brengen apps op de markt (zie factsheet 11) waarmee niet alleen de verplaatsing wordt vastgelegd, maar ook de reis kan worden geboekt en er wordt reisinformatie gegeven. Via eenzelfde systematiek kan ook de footprint van een medewerker in beeld worden gebracht.

Bij wijze van proef heeft Zuid-Holland Bereikbaar 500 licenties voor gebruik van zo’n app ter beschikking, te gebruiken in 2022. Deze app komt van leverancier Fynch. Daarmee kan het volgende:

‘Fynch meet iedere dag volledig automatisch alle trips die je voet, per fiets, OV, auto en vliegtuig worden afgelegd. Ook registreert de app thuiswerken. Op basis van sensing data uit de telefoon en/of de transactiedata van de mobiliteitskaart kunnen wij inzicht geven in het reisgedrag. Natuurlijk wordt de privacy strikt beschermd (Fynch is AVG-proof).’

Werkgevers die aangesloten zijn bij de Klimaatalliantie duurzame mobiliteit van de gemeenten Rotterdam en Schiedam kunnen hun medewerkers een jaar lang gebruik laten maken van deze app. Het aantal van 500 licenties is strak gelimiteerd. Wie het eerst komt die het eerst maalt. We willen evenwel minimaal 10 werkgevers de mogelijkheid geven aan deze proef mee te doen, dus het aantal licenties per bedrijf is daarmee wel gelimiteerd. Na een jaar zullen we de ervaringen en resultaten in beeld brengen.

Waar kunt u terecht voor meer informatie over hulpmiddelen voor het in beeld brengen van de CO2 footprint per medewerker?
Voor meer informatie over de proef kunt u voor vragen over het programma in zijn algemeenheid terecht bij de projectleider Hans Stevens van de gemeente Rotterdam (jcc.stevens@rotterdam.nl ) en voor vragen over deelname aan deze proef bij een van de mobiliteitsmakelaars van Zuid-Holland Bereikbaar:

Daarnaast staat het u uiteraard vrij om voor eigen rekening met een van de aanbieders van mobiliteitsapps of mobiliteitskaarten in zee te gaan. Daaraan zijn dan in de regel wel kosten verbonden. In factsheet 11 vindt u een overzicht van de beschikbare aanbieders daarvan.