Lunch & learn webinar: Werkgebonden personenmobiliteit

Werk aan de winkel met Werkgebonden personenmobiliteit’

 

Verslag lunch & learn webinar:
Werk aan de winkel met Werkgebonden personenmobiliteit’
3 juni 2022

Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit zal op 1 januari 2023 in werking treden. Het is verplicht voor werkgevers (zowel bedrijven als overheden) met 100 personen of meer in loondienst. Van werkgevers wordt verwacht dat zij jaarlijks de gegevens woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit van hun medewerkers aanleveren. Voor de zakelijke mobiliteit gaat het dan om de jaaropgaven van het aantal kilometers leaseauto´s eigen wagenpark en van de mobiliteitsdiensten. Voor het woon-werkverkeer zal gebruik gemaakt worden van de uitkomsten van een jaarlijks enquête onder medewerkers. Op basis van de aangeleverde gegevens rekent het digitaal platform de bijbehorende CO2-emissie uit. Daarna ontvangt de werkgever zelf een rapportage met alle relevante data en algemene tips en adviezen: de terugkoppelrapportage.

Moderator Bert van Rijssen trapt het webinar af en heet iedereen hartelijk welkom bij de eerste lunch & learn webinar van Zuid-Holland Bereikbaar. Een nieuwe naam, nieuw logo, nieuwe uitstraling, maar met nog steeds hetzelfde doel: het inspireren van werkgevers, motiveren en activeren aan de slag te gaan met duurzame mobiliteit.

Een bijzonder welkom aan onze sprekers: Marco Martens namens het ministerie van IenW en Christiaan Rasch van Mobility Label. Als Zuid-Holland Bereikbaar helpen wij werkgevers bij vraagstukken rondom duurzame mobiliteit, bereikbaarheid, vitaliteit, thuiswerken en hoe je al die thema’s goed verwerkt in een hedendaags mobiliteitsbeleid. Onder andere via deze webinars ondersteunen we werkgevers om structureel duurzaam mobiliteitsbeleid en gedrag binnen de eigen organisatie op te zetten.

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp, er wordt ook veel over gepubliceerd. Wij reisgrage Nederlanders zijn aan onze auto’s verknocht en leggen daar met elkaar op jaarbasis zo’n 120 miljard kilometer mee af. Dat is gemiddeld 12 tot 13 duizend kilometer per auto (personenauto’s). Met al het andere verkeer erbij, komen we uit op zo’n 150 miljard kilometer (cijfers 2019) en dat is bij elkaar goed voor 17% van de totale CO2 uitstoot. Dat is dus significant. Tussen 1990 en 2017 is de totale uitstoot zelfs met 28% gestegen. Kortom, wegverkeer en klimaat hebben een directe relatie en het verbeteren van het klimaat kan dus mede worden behaald door anders om te gaan met mobiliteit. Dat is de belangrijkste reden waarom het ministerie van IenW met een Normerende Regeling Werkgebonden Personenvervoer komt. Maar wat houdt die precies in? En wat betekent dat voor jou als werkgever? Daar gaan we het vandaag over hebben!

Vooraf eerst een paar vragen
Vraag: Welke bedrijven moeten verslag uitbrengen over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van medewerkers?

 1. Alle bedrijven
 2. Bedrijven met 100 werknemers of meer (Juiste antwoord is 2).

Vraag: Wat moet u straks jaarlijks aantonen?
1. Het aantal km per soort brandstof (Juiste antwoord is 1.)
2. De CO2 uitstoot

Vraag: Hoe moet je straks je cijfers doorgeven?
1. Per medewerker
2. Per Modaliteit
3. Totaal van de organisatie (juiste antwoord is 3.)

Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit
Marco Martens is senior adviseur mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Hij start zijn verhaal met de melding dat het besluit geen normering is, het is een onderdeel van de omgevingswet. De normering wordt wellicht vanaf 2026 ingevoerd maar alleen als de hoeveelheid CO2 door personenvervoer bij werkgevers onvoldoende is verminderd. De overheid gaat er echter vanuit dat er bij werkgevers een positieve motivatie is om de CO2 te verminderen.

Zaken op een rij:

 • Het besluit is verplicht voor werkgevers met 100 personen of meer in loondienst.
 • Zowel bedrijven als overheden.
 • Werkgevers leveren jaarlijks de gegevens woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit aan van hun medewerkers.
 • De gegevens worden ingediend via een digitaal platform (RVO).
 • Doel: samen minimaal 1 Mton CO2-reductie (25%, NEV2017)
 • Bevoegd gezag: gemeenten.
 • Beoogde inwerkingtreding: 1/1/2023.
 • In 2025 (o.b.v. rapportage 2024): vaststelling totale CO2-emissie. De eerste vier jaren is er dus voor werkgevers de gelegenheid om er naar toe te werken.
 • Betrouwbare rapportage is wel verplicht. Het betreft geen dagelijkse rapportage van het woon-werkverkeer.
 • Als onder plafond: nieuwe (collectieve) afspraken voor jaren tot 2030.
 • Als boven plafond: alsnog norm voor individuele werkgevers.

Aanleverproces:

 • Er is een balans gezocht tussen beheersbare administratieve lasten en correcte emissieberekening.
 • Werkgevers dienen gegevens zakelijke - en woon-werkmobiliteit apart in via digitaal platform (RVO).
 • Gevraagde gegevens sluiten zo veel mogelijk aan bij uw administratie (kilometers).
 • Werkgevers wordt niet gevraagd CO2-emissie bij te houden of uit te rekenen.

Praktijk zakelijke mobiliteit

 • Jaaropgaven kilometers leaseauto´s/eigen wagenpark.
 • Jaaropgaven kilometers mobiliteitsdiensten.
 • Jaaropgaven declaraties. Vraag is nog: Hoe scheid je zakelijke mobiliteit van woon-werk (en privé)?

Praktijk woon-werk

 • Woon-werk wordt veel minder geadministreerd.
 • Fluctuaties op dagbasis (thuiswerken, vervoermiddelkeuze).
 • Veel keuzes gemaakt in de privé sfeer.
 • Basisvoorstel: gebruik maken van een enquête.

De rapportage

 • Op basis van de ingevoerde kilometers rekent het digitaal platform de bijbehorende CO2-emissie uit (Rekenregels).
 • Het geheel gaat naar de Omgevingsdienst ter controle.
 • De werkgever ontvangt zelf een rapportage met alle relevante data en algemene tips en adviezen: de terugkoppelrapportage.

Vanuit het ministerie worden werkateliers georganiseerd. Werkgevers worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Heeft u overige vragen aan Marco Martens. Via uw ZHB-mobiliteitsmakelaar kunt u deze aan hem stellen.

Vraag: elk jaar organiseren we een enquête onder medewerkers om de modal shift van hun woon-werkverkeer te bepalen. Is dat voldoende?
Het is heel goed dat er al een enquête wordt uitgevoerd. Wellicht moeten de vragen nog iets worden aangepast.

Vraag: wat moeten we doen met onze buitenlandse ondernemingen?
Het gaat om het personenvervoer in Nederland. Dus dochterondernemingen in het buitenland tellen niet mee.

Vraag: Doen andere Europese landen ook mee met deze regelgeving?
Het is een Nederlands besluit. In België is ook een rapportage verplicht.

Vraag: wat te doen met inhuur medewerkers?
Het gaat om medewerkers in loondienst die voor 20 uur per maand werken voor de organisatie. Het betreft niet de oproep medewerkers of de mensen die gedetacheerd zijn.

 

De analyse: hoe maken we inzichtelijk hoe medewerkers reizen?
Als werkgever is het belangrijk te weten hoe medewerkers nu al reizen. Werkgevers in Zuid-Holland kunnen daartoe een scan laten uitvoeren bij Mobility Label. Christiaan Rasch vertelt daar meer over.
In de nieuwe versie van de scan is een link met Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit. Indien nodig zal dit de komende maanden ook verder aangepast worden. De uitkomsten van de scan laten een interactief beeld zien van de wijze waarop medewerkers nu reizen en wat er gebeurt als zij anders gaan reizen. Bijvoorbeeld overstappen van de auto op de fiets of het ov. De scan geeft een beeld van de CO2-uitstoot als er maatregelen worden genomen. Zo heb je als werkgever ook een goed instrument om te zien waar de meeste mogelijkheden liggen. Werkgevers in Zuid-Holland kunnen zich hiervoor aanmelden.

Aan de slag met registreren
Elske van de Fliert: 10 redenen om sowieso de uitstoot van het wagenpark en de mobiliteit te registreren:

 1. Geeft inzicht in verspilling. Je weet dan ook waar je kosten kunt besparen.
 2. Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook voor medewerkers.
 3. Geeft een mogelijkheid om te sturen
 4. Kennis is macht. Pas als je weet hoe het zit kan je zaken aanpassen, veranderen.
 5. Consequenties van beleid worden duidelijk. Na registratie weet je waar effect te halen is in kosten en in CO2-reductie.
 6. Geeft inzicht in waar kansen liggen.
 7. Geeft je een sterkere onderhandelingspositie met leveranciers.
 8. Geeft je een goed verhaal naar je klanten. De boodschap is: we nemen dit serieus.
 9. Geeft je de kans om je te onderscheiden, ook voor bedrijven met minder dan 100 man personeel.
 10. Creëert draagvlak in de organisatie voor verandering. Juist omdat je kunt laten zien waar het probleem zit.

Tot slot
Bert van Rijssen: Heel hartelijk dank aan alle sprekers en deelnemers voor hun actieve inbreng bij dit webinar. Neem als werkgever vooral contact op met de mobiliteitsmakelaar. Zij kunnen je verder helpen en vragen beantwoorden. Tot de volgende keer.

Dit webinar werd georganiseerd door Zuid-Holland Bereikbaar: Bert van Rijssen, Ellery Landheer en Elske van de Fliert (mobiliteitsmakelaars) en Marina Meens (communicatieadviseur en projectleider campagne Ways2go).

Beloofde links